Zarząd Okręgu - Uchwały
Uchwała nr 40 z dnia 23 maja 2009 r.
Uchwała nr 86 Zarządu Okręgu z dnia22 listopada 2008 r.
Uchwała nr 60 Prezydium ZO z dnia25 sierpnia 2008 r.
Uchwała nr 87 Prezydium ZO z dnia28 sierpnia 2007 r.
Uchwała nr 41
Uchwała nr 40 z dnia 23 maja 2009 r.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze informuje, że Uchwałą Nr 40 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 23.05.2009 r., na wniosek Koła PZW Bolesławiec „Ciernik”, został wprowadzony zakaz biwakowania nad północnym i zachodnim brzegu zbiornika Trzebień Mały gmina Bolesławiec. 
Wykonanie uchwały zostało powierzone między innymi Zarządowi Koła PZW Bolesławiec „Ciernik”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała nr 60 Prezydium ZO z dnia25 sierpnia 2008 r.
Uchwała nr 60 Prezydium ZO z dnia 25 sierpnia 2008 r.

„Na podstawie §46 ust.15 Statutu PZW i §47 ust. 1 Statutu PZW uchwala się, co następuje:
1. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Lubawka w uchwale nr 87 Prezydium ZO z dn. 28.08.2008 r. w pkt. 1 skreśla się ppkt. „a”, natomiast dotychczasowy ppkt. „b” pozostaje bez numeracji.
2. Wykonanie uchwały powierza się prezesowi i wiceprezesowi ZO.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


do góry

Uchwała nr 87 Prezydium ZO z dnia28 sierpnia 2007 r.
Uchwała nr 87 Prezydium ZO z dnia 28 sierpnia 2007 r.

„Uchwala się, co następuje:
1. Postanawia się powierzyć do wyłącznego wędkarskiego korzystania przez:
a) członków Koła PZW w Lubawce ze zbiornika usytuowanego na działce nr 80/1 przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce,
b) członków Koła PZW Jelenia Góra im. JW. 2773 ze zbiornika usytuowanego na części działki nr 2/6 Obręb Cieplice 5, AM1, przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze.
2. Zarząd Koła PZW Jelenia Góra im. JW. 2773 oraz Zarząd Koła PZW w Lubawce przejmują w ramach posiadanego budżetu pełną odpowiedzialność w zakresie:
- zakupu materiału zarybieniowego, w tym prowadzenia zarybiania zgodnie z obowiązującymi uchwałami Zarządu Okręgu,
- ponoszenia w pełnej wysokości kosztów w zakresie podatków i opłat dzierżawnych,
- utrzymania porządku na dzierżawionym gruncie.
3. Zasady wędkowania na tych zbiornikach określą Zarządy Kół.
4. Wykonanie uchwały powierza się prezesowi, wiceprezesowi i sekretarzowi ZO.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.


do góry

Uchwała nr 41
UCHWAŁA NR 41
Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze z dnia 27.11.2006 r.

w sprawie: wprowadzenia wymiaru gospodarczego karpia

„Uchwala się, co następuje:
1. Na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów rybackich pozostających w rybackim korzystaniu przez Okręg, wprowadza się wymiar gospodarczy karpia określony na 30 cm.
2. Wykonanie uchwały powierza się Kol. Antoniemu Lewkowiczowi – prezesowi ZO oraz Kol. Franciszkowi Czaińskiemu – wiceprezesowi ZO.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.”


do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra