IX OZDK PZW
Uchwała 103 z dnia 25 kwietnia 2009 r.
Komunikat
Komunikat
Uchwały
   Uchwała 6
   Uchwała 5
   Uchwała 4
   Uchwała 3
   Uchwała 2
   Uchwała 1
Uchwała programowa
Uchwała 103 z dnia 25 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 103 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie zwołania IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW.

Realizując „Zadania i terminy prac przygotowawczych do XXIX KZD PZW” stanowiące załącznik do Uchwały Nr 101 ZG PZW z dnia 27 września 2008 r. w sprawie zwołania KZD PZW i „TERMINARZ prac przygotowawczych do IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 14 Prezydium ZO z dnia 09.03.2009 r. oraz na podstawie § 41 ust. 1 Statutu PZW uchwala się, co następuje:
1.Zwołuje się na dzień 20 czerwca 2009 r. (sobota) IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW. Obrady 
Zjazdu odbędą się w sali konferencyjnej Hotelu „Jan” w Wojcieszycach koło Jeleniej Góry.
2. Ustala się termin rozpoczęcia zjazdu na godz. 9:00. Zjazd jest władny do podejmowania uchwał przy obecności powyżej 50% uprawnionych do głosowania.
3.Przyjmuje się projekt porządku obrad Zjazdu – załącznik do uchwały.
4.Postanawia się zaprosić na Zjazd następujące osoby:
- prezesa Zarządu Okręgu PZW w Legnicy, członka ZG PZW, opiekuna Okręgu z ramienia ZG 
PZW, kol. Leopolda Korczak – Michalewskiego,
- prezesa Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze, wiceprezesa ZG PZW ds. Sportu i Młodzieży, 
kol. Adama Zwarycza
- prezesa Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, członka ZG PZW, kol. Jerzego Szczecińskiego,
- wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, kol. Jana Błachutę,
- dyrektora biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, kol. Karola Naporę,
- kierownika Ośrodka Zarybieniowego „Szczodre” Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, 
kol. Mariusza Kleszcza,
- prezesa Zarządu Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, pana Tomasza Kujatha,
- radcę prawnego Okręgu, pana Tomasza Sasina.
5.Wyraża się zgodę na rejestrowania przebiegu Zjazdu kamerami wideo. Obowiązki rzecznika 
prasowego Zjazdu, powierza się kol. Józefowi Goszczyckiemu.
6.Koszty organizacji Zjazdu, w tym dotyczące druku materiałów zjazdowych, zakupu posiłków i 
napojów oraz okolicznościowych materiałów dla uczestników Zjazdu, postanawia się pokryć z 
budżetu Okręgu. 
7.Wykonanie uchwały powierza się kol. Antoniemu Lewkowiczowi - prezesowi ZO i kol. 
Czesławowi Murawskiemu - skarbnikowi ZO.
8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 103 Zarządu Okręgu PZW 
w Jeleniej Górze z dnia 25.04.2009 r.


Porządek obrad IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu i jego zastępcy.
3. Powołanie sekretarzy oraz członków Prezydium Zjazdu.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór komisji Zjazdowych:
- mandatowej
- uchwał i wniosków
- wyborczej
- skrutacyjnej
7. Wręczenie okolicznościowych wyróżnień.
8. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowej w sprawie określenia ważności obrad Zjazdu.
9. Sprawozdania:
- Zarządu Okręgu
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej
- Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania:
- Zarządu Okręgu
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej
- Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 
12. Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu.
13. Wybór prezesa Zarządu Okręgu.
14. Przerwa obiadowa.
15. Ogłoszenie wyników wyboru prezesa Zarządu Okręgu.
16. Uchwała w sprawie wystąpienia do XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego PZW.
17. Uchwała w sprawie określenia składu liczbowego zarządu okręgu i organów Okręgu. 
18. Wybór członków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego oraz delegatów i zastępców delegatów Okręgu na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW.
19. Dyskusja programowa.
20. Ogłoszenie wyników wyborów członków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, 
okręgowego sądu koleżeńskiego oraz delegatów i zastępców delegatów Okręgu na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW.
21. Przyjęcie Uchwały Programowej.
22. Zamknięcie obrad Zjazdu.


do góry

Komunikat

W dniu 20.06.2009 r. odbył się w Wojcieszowie k/Jeleniej Góry IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze. Delegaci, reprezentujący 35 kół PZW Okręgu, dokonali oceny działalności Okręgu w latach 2005-2008 oraz przyjęli program działania na lata 2009-2012.

Wśród zaproszonych gości Zjazdy byli między innymi:
· prof. dr hab. Ryszard Bartel;
· Kol. Adama Zwarycz – wiceprezes Zarządu Głównego PZW, prezes Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze;
· Kol. Jerzy Szczeciński – członek Zarządu Głównego PZW, prezes Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

W czasie Zjazdu, grupie osób oraz Zarządom Kół PZW zostały wręczone okolicznościowe wyróżnienia:
1. medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” nadany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego otrzymali:
· E. Kopeć, Cz. Murawski, Zb. Kozłowski, K. Skibiński, J. Przetacznik, K. Guzy, 
G. Siciński, L. Chmielewski, J. Pernej, Z. Barycki, E. Grabski, E. Olszański, 
A. Birulo, J. Miśków, G. Czopp, J. Spychała
2. okolicznościowe statuetki, w dowód uznania za działalność na rzecz sportu oraz przyznane przez Zarząd Okręgu otrzymali:
· Zarząd Koła PZW Bolesławiec „Ciernik”, Zarząd Koła PZW Jelenia Góra nr 3, Zarząd Koła PZW Wleń, Zarząd Koła PZW Lwówek Śląski, członek honorowy PZW Kol. Czesław Kordzik.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, do władz i organów Okręgu zostali wybrani następujący delegacji (ukonstytuowanie Zarządu Okręgu oraz OKR i OSK nastąpiło po zakończeniu Zjazdu):

Zarząd Okręgu

 1. Lewkowicz Antoni 
2. Bogacki Zbigniew
3. Czaiński Franciszek
4. Kopeć Eugeniusz
5. Leśnik Andrzej
6. Kozłowski Zbigniew 
7. Murawski Czesław
8. Chmielewski Leszek
9. Olszański Edward 
10. Słowiński Piotr 

Prezes Zarządu Okręgu
Wiceprezes ZO ds. organizacyjno-prawnych
Wiceprezes ZO ds. zagospodarowania i ochrony wód
Wiceprezes ZO ds. młodzieży
Wiceprezes ZO ds. sportu
Sekretarz ZO
Skarbnik ZO
Członek Prezydium ZO 
Członek Prezydium ZO
Członek Prezydium ZO

ponadto członkami Zarządu Okręgu zostali:

11. Barycki Zdzisław 
12. Grzegorzewski Stanisław
13. Kwitowski Kazimierz
14. Mach Tomasz
15. Miśków Józef 
16. Pietrzak Marek
17. Piotrowski Jerzy
18. Przetacznik Jerzy
19. Sikorski Andrzej
20. Skrzęta Artur
21. Szmajdziński Grzegorz 

Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu

Wybór Kolegi Antoniego Lewkowicza na funkcję prezesa Zarządu Okręgu, zgodnie z ordynacją wyborczą, został poprzedzony w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Zarządu Okręgu został wybrany Kolega Czesław Górecki (Koło PZW Lwówek Śląski).

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

1. Kaziemko Jan
2. Migalski Ryszard
3. Birulo Alfred
4. Guzy Krzysztof
5. Piesiak Ignacy

Koło PZW Wleń
Koło PZW Gryfów Śląski
Koło PZW Jelenia Góra „Miasto”
Koło PZW Kamienna Góra „Miasto”
Koło PZW Jelenia Góra nr 3

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Kolega Jan Kaziemko (Koło PZW Jelenia Góra „Miasto”).

Okręgowy Sąd Koleżeński:

1. Ryśnik Tadeusz
2. Bogacka Grażyna
3. Koniuszewski Mieczysław
4. Kitler Ryszard
5. Kuźniewski Henryk
6. Pszeniczny Michał
7. Pernej Janusz

Koło PZW Jelenia Góra „Miasto”
Koło PZW Jelenia Góra „Cieplice”
Koło PZW Elektrownia „Turów”
Koło PZW Leśna
Koło PZW Piechowice
Koło PZW Bolków
Koło PZW Lubań „Miasto”

Przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego został wybrany Kolega Tadeusz Ryśnik (Koło PZW Bolków).

Na delegatów Okręgu na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW zostali wybrani:
Andrzej Leśnik - Koło PZW Świerzawa
Antoni Lewkowicz - Koło PZW Gryfów Śląski

Na zastępców delegatów Okręgu na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW zostali wybrani:
Zbigniew Bogacki - Koło PZW Jelenia Góra „Miasto”
Zbigniew Kozłowski - Koło PZW Jelenia Góra „Energetyk”

Zjazd podjął uchwałę o skierowaniu do XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW wniosku o nadanie tytułu „Członka Honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego” Koledze Józefowi Miśków – prezesowi Zarządu Koła PZW Zgorzelec.

Delegaci przyjęli Uchwałę Programową na lata 2009-2012.

Rzecznik Prasowy ZO
Józef Goszczycki

Poniżej zdjęcia ze zjazdu:


do góry

Komunikat

     Informuję, że zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu (data wpływu 24.06.2009 r.), IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 16.06.2009 wniosku Okręgu o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowił w Dziale – Organ nadzoru wykreślić dane dotyczące członków OKR, którzy złożyli rezygnację, a wpisać dane członków OKR wybranych na Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół PZW, który odbył się w dniu 23.05.2009 r. w Lwówku Śląskim.
     Po Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego, jest to drugi organ i to nadzoru sądowego, który nie dopatrzył się naruszenia prawa przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Zjazdu oraz dokonania na nim wyboru nowej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Tym samym działania podjęte po Zjeździe przez tą komisję były zgodne z prawem. OKR była uprawniona do złożenie sprawozdania z działalności oraz postawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu w czasie obrad Zjazdu.
     Prezentowane na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół PZW, który odbył się w dniu 20.06.2009 r. przez niektórych kolegów wątpliwości, co do legalności działania Okręgu, okazały się przedwczesne i nietrafne.
     Oryginał Postanowienia pozostaje w dokumentacji biura ZO.

Rzecznik Prasowy ZO
Józef Goszczycki


do góry

Uchwały
Uchwała 6

 UCHWAŁA Nr 6/2009
IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze
z dnia 20.06.2009 r.

W sprawie wniosku o nadanie tytułu „Członka Honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego”

Na podstawie § 42 pkt 3 Statutu PZW, IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW uchwala, co następuje:
1. Skierować do XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego wniosek o nadanie kol. Józefowi Miśków tytułu „Członka Honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego”. Wniosek o nadanie tytułu zostaje załączony do Uchwały. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała 5

 UCHWAŁA Nr 5/2009 IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze z dnia 20.06.2009 r.


W sprawie określenia składu liczbowego zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego


Na podstawie § 42 pkt. 5 Statutu PZW, IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW uchwala, co następuje:
1. Dokonać wyboru zarządu okręgu i organów Okręgu w następującym składzie ilościowym: 
a/. zarząd okręgu zgodnie z § 44 ust.1 Statutu PZW składa się z 21 do 31 członków, łącznie z prezesem. Zjazd ustala, że zostanie wybranych 21 członków zarządu okręgu wraz z wybranym prezesem,
b/.okręgowa komisja rewizyjna zgodnie z § 48 ust.1 Statutu PZW składa się z 5 do 9 członków. Zjazd ustala, że zostanie wybranych 5 członków okręgowej komisji rewizyjnej,
c/. okręgowy sąd koleżeński zgodnie z § 50 ust.1 Statutu PZW składa się z 7 do 11 członków. Zjazd ustala, że zostanie wybranych 7 członków okręgowego sądu koleżeńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała 4

 UCHWAŁA Nr 4/2009 IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze z dnia 20.06.2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium dla członków ustępującego zarządu okręgu 

Na podstawie § 42 pkt. 4 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW uchwala, co następuje: 
1. Udziela się absolutorium dla członków ustępującego zarządu okręgu.
2. Członkowie ustępującego zarządu okręgu posiadający mandat delegata na Zjazd, mają prawo kandydowania do zarządu okręgu i organów Okręgu na kadencję 2009 – 2012 oraz na delegata i zastępcę delegata Okręgu na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała 3

 UCHWAŁA Nr 3/2009 IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze z dnia 20.06.2009 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za lata 2005-2008

Na podstawie § 42 pkt. 2 Statutu PZW, IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW po przeprowadzeniu dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień i uzupełnień uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza „Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za lata 2005-2008”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała 2

 UCHWAŁA Nr 2/2009 IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze z dnia 20.06.2009 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za lata 2005-2008

Na podstawie § 42 pkt. 2 Statutu PZW, IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW po przeprowadzeniu dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień i uzupełnień uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza „Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za lata 2005-2008”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała 1

 UCHWAŁA Nr 1/2009 IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze z dnia 20.06.2009 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Okręgu za lata 2005-2008.

Na podstawie § 42 pkt. 2 Statutu PZW, IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW po przeprowadzeniu dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień i uzupełnień uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu Okręgu za lata 2005 – 2008”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do góry

Uchwała programowa

UCHWAŁA PROGRAMOWA IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW w Jeleniej Górze na lata 2009 - 2012

Na podstawie § 42 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, IX Okręgowy Zjazd Delegatów Kół PZW uchwala, co następuje:

I. USTALA GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI WŁADZ I ORGANÓW OKRĘGU
1.W działalności organizacyjnej:
1.1.Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie realizacji Uchwały Programowej XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW oraz uchwały IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW.
1.2.Zapewnienie bieżącej realizacji uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny PZW oraz uchwał Zarządu Okręgu.
1.3.Tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu stanu organizacyjnego Okręgu. 
1.4.Przeprowadzenie corocznej oceny wykonywania praw wspólnika w Gospodarstwie Rybackim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
1.5.Podjęcie działań zmierzających do utworzenia okręgowej stanicy wędkarskiej na jednym ze zbiorników zaporowych.

2.W działalności zagospodarowania i ochrony wód:
2.1.Kontynuowanie współpracy w ramach porozumienia Okręgów Dolnego Śląska oraz Porozumienia Północno-Zachodniego Strefy I.
2.2.Kontynuowanie współpracy z przedstawicielami ośrodków naukowych oraz Okręgiem PZW we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego poziomu prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodach rybackich.
2.4.Zapewnienie prawidłowego wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z operatów rybackich.
2.5.Dokonanie oceny operatów rybackich w zakresie tabel zarybieniowych w zakresie ustalenia, czy istnieje podstawa do wystąpienia z wnioskiem o ich aktualizację. Ocenę przeprowadzić przy ścisłej współpracy z autorami operatów rybackich.
2.6.Kontynuowanie finansowego i rzeczowego wspierania Społecznej Straży Rybackiej oraz współdziałania z Państwową Strażą Rybacką celem zapewniania ochrony wód Okręgu.
2.7.W związku z odnotowanym bardzo licznym pobytem kormoranów na wodach niektórych obwodów rybackich i spowodowanie przez ich żerowanie poważnych strat w rybostanie, wypracować stanowisko w sprawie dodatkowego zarybienia tych obwodów.
2.8. Poszerzanie źródeł pozyskiwania materiału zarybieniowego, włącznie z rozważeniem potrzeby i możliwości budowy własnego ośrodka zarybieniowego, z wykorzystaniem środków unijnych. 
2.9.Wdrażanie wniosków w zakresie dopuszczenia określonych metod oraz możliwości stosowania przynęt na wodach górskich, realizować po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez ichtiologów.

3.W zakresie sportu kwalifikowanego oraz sportu amatorskiego:
3.1.Wypracowanie zasad finansowania sportu kwalifikowanego uwzględniających wyniki uzyskiwane przez zawodników Wędkarskich Klubów Sportowych. oraz realne możliwości finansowe Okręgu
3.2.Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju sportu amatorskiego, w tym wypracowania atrakcyjnego modelu rywalizacji sportowej.
3.3.Zapewnienie organizacyjnych możliwości udziału drużyn Okręgu w zawodach organizowanych w mistrzostwach Dolnego Śląska.
3.4.Zapewnianie organizacyjnych i finansowych możliwości organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży na następujących zbiornikach: Trzebień Mały, Wojanów, But i Basen.

4.W działalności młodzieżowej:
4.1.Tworzenie oraz doskonalenie organizacyjnych i finansowych możliwości do rozwijania przez zarządy kół działalności młodzieżowej, w tym między innymi: powoływanie sekcji młodzieżowych, prowadzenie szkółek wędkarskich, nawiązywanie współpracy ze szkołami, organizacji zawodów i festynów dla młodzieży, ułatwiania możliwości wstąpienia do PZW.
4.2.Wypracowanie zasad dofinansowania działalności młodzieżowej w szczególności w tych kołach, które wykazują się dużą aktywnością.
4.3.Kontynuowanie możliwości integracji dzieci i młodzieży kół Okręgu w ramach ekologiczno-wędkarskich obozów młodzieżowych.
4.4.Zapewnienie organizacyjnych i finansowych możliwości udziału młodzieżowych drużyn w imprezach sportowych organizowanych przez Okręgi Dolnego Śląska oraz w olimpiadach organizowanych przez Polski Związek Wędkarski.

II. POSTANAWIA SKIEROWAĆ DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW NASTĘPUJĄCE WNIOSKI I POSTULATY

Zjazd wnioskuje o podjęcie działań w następującym zakresie:
1. Jako bardzo pilnym jest podjęcie inicjatyw mających na celu wprowadzenie zmian obowiązującym prawie regulującym ochronę kormoranów. Powstające straty w rybostanie w wyniku rozprzestrzenia się populacji kormoranów, są coraz większe i zagrażają prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej. Należy spowodować prawne możliwość ograniczenia populacji kormoranów oraz włączyć je do wykazu, za którego szkody jest wypłacane odszkodowanie.
2. Wprowadzenia zasady honorowania rejestru połowu danego Okręgu na terenie kraju z jednoczesnym zobowiązaniem do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy Okręgami.
3. Przystąpienie do nowelizacji Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

III. POSTANOWIENIA KONCOWE
1.1.Wniosek zgłoszony i przyjęty w toku obrad Zjazdu zostaje skierowane do wykonania przez Zarząd Okręgu. 
1.2.Zjazd zobowiązuje Zarząd Okręgu do poinformowania Delegatów i zarządy kół o sposobie 
załatwienia zgłoszonego wniosku.
1.3.Wykaz wniosków i postulatów poddanych pod głosowanie zawiera załącznik do Uchwały Programowej.


Jelenia Góra, 20 czerwiec 2009 r.


do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra